Κείμενο QR code generator

Δημιουργήστε εύκολους και προσαρμόσιμους κωδικούς QR.

.jpg, .jpeg, .png, .gif επιτρέπεται. 0.5 MB maximum.
px
Βεβαιωθείτε ότι έχετε δοκιμάσει τον διαμορφωμένο κωδικό QR πριν τον χρησιμοποιήσετε στην παραγωγή.